Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

Προσφατες δημοσιευσεις :

Η «Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.)», είναι Ν.Π.Ι.Δ..
Ιδρύθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 τ. Α’ 3-2-2006) «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης».
Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ. Α. 107370/Α2/1-10-2007 «Κύρωση του Κανονισμού της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.)» (ΦΕΚ 1980/τ.Β’/9-10-2007).
Ιδρύθηκε για την αρτιότερη εξυπηρέτηση ως προς την σίτιση και διαμονή στα οικοτροφεία  των Ιεροσπουδαστών των Εκκλησιαστικών Σχολείων και Σχολών.
Η κατανομή των επιχορηγήσεων στις Περιφερειακές Εκκλησιαστικές Εστίες (Π.Ε.Ε.) γίνεται με γνώμονα :
1.      Τον αριθμό των σιτιζομένων και στεγαζομένων μαθητών και σπουδαστών που η κάθε Περιφερειακή Εκκλησιαστική Εστία εξυπηρετεί.
2.      Tην δαπάνη μισθοδοσίας των εκάστοτε απασχολουμένων εκτάκτων εποχικών υπαλλήλων, (οι οποίοι κατά το έτος 2010 ήσαν περισσότεροι από τα προηγούμενα έτη, λόγω των πολλών συνταξιοδοτήσεων μονίμων κρατικών υπαλλήλων) και τις εργοδοτικές εισφορές τους στο ΙΚΑ.
3.      Τις λειτουργικές δαπάνες της κάθε Εστίας, όπως :
·      Τα καύσιμα θέρμανσης και τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε Π.Ε.Ε. (π.χ. θέρμανση στην Βόρεια Ελλάδα).
·      Την Δ.Ε.Η.
·      Τον Ο.Τ.Ε.
·      Την Ύδρευση.
·      Τις συντηρήσεις και επισκευές.
·      Τα είδη καθαριότητας.
·      Την προμήθεια εξοπλισμού (ανανέωση μη αναλωσίμων υλικών.
·      Την προμήθεια  γραφικής ύλης.
·      Τα μισθώματα κτιρίων. 
Πάντα φροντίζοντας οι κατά τόπους «Εστίες» να έχουν ένα σχετικά μικρό αποθεματικό, και χωρίς την αποστολή εκ μέρους τους τιμολογίων που πρέπει να είναι ισόποσα με την αποσταλείσα επιχορήγηση, δεν προβαίνουμε σε νέα επιχορήγηση, ανεξάρτητα αν διαθέτουμε προς κατανομή και άλλα ποσά. 
Τοιουτοτρόπως αποφεύγονται σπατάλες, κάτι που δεν γίνεται με την επιχορήγηση σίτισης που δίνεται στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, στα οποία επιχορηγείται κατ’ άτομο το αντίστοιχο Ίδρυμα, άσχετα αν προσέρχονται τελικά καθ’ ημέρα να σιτισθούν πολλοί ολιγότεροι από όσους έχουν δηλώσει, ή και να παρατηρείται το παράδοξο η  «υπενοικίαση» του δωματίου σε τρίτους !
 Ο αμοιβές όλων των Μελών του Δ.Σ. και της Διευθύντριας είναι μηδενικές, επειδή η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. και της Διευθύντριας δεν έχει για πέμπτη χρονιά καθορισθεί, μη εκδοθείσης εισέτι της κατά το Νόμο Υπουργικής Αποφάσεως, και ως εκ τούτου το αντίστοιχο ποσό είναι μηδέν.
Παρά ταύτα τα Μέλη του Δ.Σ. και η Διευθύντρια προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους, ορμώμενοι μόνο από ενδιαφέρον προς τους νέους και σεβασμό προς το έργο και την αποστολή της Εκκλησίας στον ευαίσθητο τομέα της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, στερούμενοι των επιδομάτων, επιμισθίων, υπερωριών, οδοιπορικών, αμοιβών Συνεδριάσεως Δ.Σ. κλπ, όπως ίσως δεν συμβαίνει σε Μέλη Δ.Σ. άλλου φορέα ή οργανισμού !