Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

Προσφατες δημοσιευσεις :


Νομοθεσία για την «Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»
Η «Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Ε.Ε.Ε.), είναι Ν.Π.Ι.Δ..

Ιδρύθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 τ. Α’ 3-2-2006) «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης».

Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ. Α. 107370/Α2/1-10-2007 «Κύρωση του Κανονισμού της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.)» (ΦΕΚ 1980/τ.Β’/9-10-2007).
Η νομοθεσία για τις σχέσεις Κράτους- Εκκλησίας
και για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση


H νομοθεσία που διέπει τις σχέσεις Κράτους -Εκκλησίας είναι η ακόλουθη :

1.            Σύνταγμα της Ελλάδος (ΦΕΚ 111 Α΄ /9/6/1975), άρθρο 3 «Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας».
2.            Σύνταγμα της Ελλάδος (ΦΕΚ 111 Α΄ /9/6/1975), άρθρο 13 «Περί θρησκευτικής ελευθερίας».
3.            Ν. 590/1977 (ΦΕΚ Α΄ 146/31-5-1977) «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
4.            Ν. 4149/1961 (ΦΕΚ Α΄ 41/16-3-1961) «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων».
5.            Α.Ν. 2200/1940 (ΦΕΚ  Α΄ 42/1-2-1940) «Περί Ιερών Ναών και Εφημερίων».
6.            Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ Α΄ 15/28-1-2004) «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» (άρθρο 15: κατάργηση εισφοράς Ναών).
7.            Κανονισμός αρ. 8/1979 (ΦΕΚ  Α΄ 1/5-1-1980) «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών».
8.            Κανονισμός αρ. 39/1972 (ΦΕΚ  Α΄ 103/30-6-1972) «Περί των εν Ελλάδι Ορθοδόξων Ιερών Μονών και των Ησυχαστηρίων».
9.            Κανονισμός 5/1978 (ΦΕΚ  Α΄ 48/3-4-1978) «Περί Κώδικος εκκλησιαστικών υπαλλήλων»
10.             Κανονισμός αρ. 198/2010 (ΦΕΚ Α΄ 24/17-2-2010) Τροποποίηση και συμπλήρωση του υπ΄ αριθμ. 5/1978 Κανονισμού «Περί Κώδικος εκκλησιαστικών υπαλλήλων».
11.             Ν. 1700/1987 (ΦΕΚ  Α΄ 61/6-5-1987) «Ρύθμιση θεμάτων εκκλησιαστικής περιουσίας».
12.             Ν. 349/1976 (ΦΕΚ Α΄ 149/19-6-1978) «Περί διοικήσεως του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου».
13.             Β.Δ. 924/1966 (ΦΕΚ Α΄ 250/14-11-1966) «Περί συστάσεως ως Ν.Π.Δ.Δ. του εν Καστανιά του Νομού Ημαθίας υφισταμένου μη Ενοριακού Ναού της Παναγίας Σουμελά και καθορισμός των αφορώντων εις τα της διοικήσεως διαθέσεως των πόρων αυτού».
14.              H νομοθεσία για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση είναι η ακόλουθη :

1.            Ν. 3432/2006 – ΦΕΚ 14 Α’/2006 Δομή & λειτουργία του εκκλησιαστικού εκπαιδευτικού συστήματος
2.            Ν. 2916/2001 – ΦΕΚ 114/2001 Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης
3.            Ν. 1566/1985 – ΦΕΚ167 Α’/1985 Δομή & λειτουργία της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
4.            Ν. 2525/1997 – ΦΕΚ 188 Α’/1997 Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
5.            Ν. 3848/2010 – ΦΕΚ 71/2010 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού
6.            Ν. 2413/1996 – ΦΕΚ 124 Α’/1996 Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό και διαπολιτισμική εκπαίδευση
7.            Π.Δ. 63/2005 – ΦΕΚ 98 Α’/2005 Κυβερνητικά Όργανα
8.            Π.Δ. 129 – ΦΕΚ 182 Α’/2005 Τροποποίηση θέσεων διδακτικού & διοικητικού προσωπικού Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
9.            ΦΕΚ 1811 Β’/2011 Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας
10.            ΦΕΚ 409 Β’/2007 Οδηγός προγράμματος Εκκλησιαστικής Κατάρτισης
11.            ΦΕΚ 1440 Β’/2006 – Υ.Α. 96575/Α2/22-09-2006 Ίδρυση Ι.Ε.Κ.
12.            ΦΕΚ 1789 Β’/1999 Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής & Φροντιστηριακών Τμημάτων
13.            ΦΕΚ 1980 Β’/2007 – Υ.Α.107370/Α2/01-10-2007 Κανονισμός λειτουργίας Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
14.            ΦΕΚ 1087/2010 – Υ.Α.79321/Α2/2010 Μοριοδότηση Διευθυντών & Υποδιευθυντών Εκκλησιαστικών σχολείων
15.            ΦΕΚ 863 Β’/2010 – Υ.Α. 67728/Α2/11-06-2010 Καθορισμός προσόντων επί του C.V. των υποψηφίων εκπαιδευτικών για την εκκλησιαστική εκπαίδευση
16.            ΦΕΚ 561 Β’/2011 - Υ.Α. 26139/Α2/03-03-2011 Μεταθέσεις – αποσπάσεις και μετατάξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των Εκκλησιαστικών σχολείων
17.            ΦΕΚ 651 Β’/2010 – Υ.Α. 49946/Α2/04-05-2010 Κατάργηση και συγχώνευση Εκκλησιαστικών Γυμνασίων & Λυκείων
18.            ΦΕΚ 622 Β’/2011 – Υ.Α.27509/Α2/2011 Καθήκοντα & αρμοδιότητες Διευθυντών & Υποδιευθυντών Γ.Ε.Λ.-Γ.
19.            ΦΕΚ 765 Β’/1987 – Υ.Α. 7626/6/ΑΣ 1785 Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία
20.            Υ.Α. 99664/Α/219-08-2009 Κριτήρια επιλογής Διευθυντών Ι.Σ.Δ.Ε.
21.            ΦΕΚ 1811 Β’/01-09-2009 – Υ.Α. 100507/Α2/2009 Πρόγραμμα σπουδών Ι.Σ.Δ.Ε.
22.            ΦΕΚ 2067 Β’/2009 – Υ.Α. 113205/Α2/16-09-2009 & Υ.Α. 113202/Α2/16-09-2009 Ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών εκκλησιαστικών γυμνασίων και λυκείων και οργάνωση και λειτουργία των Ι.Σ.Δ.Ε.
23.            ΦΕΚ 2382 Β’/2011 – Υ.Α. 110570/Α2/26-09-2011 Προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος της Α’ τάξης των Γ.Ε.Λ.
24.            ΦΕΚ 81 Α’/1958 Οργανισμός διοικήσεων και διαχειρίσεως της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
25.            ΦΕΚ 1950 Β’/2007 – Υ.Α. 108009/ΣΤ5/2007 Μεταβίβαση υπογραφής «ΜΕΥ» στο Γ.Δ., Δ/ντή, Τμηματάρχες Γ.Γ. Θρησκευμάτων
26.            ΦΕΚ 313 Β’/2003 – Υ.Α. 20640/Α2/20Νομοθεσία Ετερόδοξων - Ετερόθρησκων
1.            Διεθνείς Συνθήκες : Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε. (Άρθρο 9) Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.
2.            Σύνταγμα της Ελλάδος (ΦΕΚ 111 Α΄ /9/6/1975) Άρθρο 13 Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης
3.            Α.Ν. 1363/1938 (Φ.Ε.Κ 305, Α΄) Περί κατοχυρώσεως των διατάξεων των άρθρων 1και 2 του Συντάγματος.(Κατοχύρωση θρησκευτικής ελευθερίας)
4.            Α.Ν.1672/1939 (Φ.Ε.Κ 123 Α΄) Περί τροποποιήσεως του αναγκαστικού Ν. 1363/1938 «περί κατοχυρώσεως διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του εν ισχύει Συντάγματος.»Β.Δ. ΜΑΪΟΥ/2-6-1939 (Φ.Ε.Κ 220 Α΄) Περί εκτελέσεως διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου υπ’ αριθμόν 1672/1939 περί κατοχυρώσεως διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του εν ισχύει Συντάγματος.
5.            Ν. 1920/1991 (Φ.Ε.Κ. 11, Α΄) Κύρωση της από 24-12-1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Φ.Ε.Κ.182 Α΄)
6.            Ν. 3467/2006 (Φ.Ε.Κ.128, Α΄) Άρθρο 27 Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
7.            Ν. 3512/2006 (Φ.Ε.Κ.264, Α΄) Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις.
8.            Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ.42, Α΄) Άρθρα 36-40 (Περί ιεροδιδασκάλων) Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
9.            Ν. 2731/1999 (Φ.Ε.Κ. 138, Α΄) Άρθρο 33 (Σχετικά με καθιδρύματα της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος) Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις.

Γνωμοδοτήσεις

  1. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους - Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 320/2004
  2. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους - Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 121/2008