Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

Προσφατες δημοσιευσεις :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηρακλείου


ΕΣΤΙΑ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Ι.Δ.
______________________________________

Πληροφορίες : 6945148364
τηλ.: 2810360815, fax : 2810360815
e-mail :  koynalis@yahoo.gr
                       
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ
της Περιφερειακής Εκκλησιαστικής Εστίας
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης


ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αντικείμενο της παρούσης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για την παροχή μερίδων ετοίμου φαγητού (τέσσερις μέρες την εβδομάδα, μόνο μεσημεριανό) για την σίτιση των οικοτρόφων της Περιφερειακής Εκκλησιαστικής Εστίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στο πλαίσιο της υλοποίησης χρηματοδότησης προγράμματος σίτισης μεταξύ των:
 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 2. ΕΣΤΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου : «Ενίσχυση των υλοποιούμενων της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως (Ε.Ε.Ε.), προγραμμάτων σίτισης των Ιεροσπουδαστών των Εκκλησιαστικών σχολών και σχολείων, ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης».
Η αξιολόγηση των προσφορών από την ορισθείσα Επιτροπή θα λάβει χώρα την 14η  Οκτωβρίου 2015 και ώρα 13:00.

ΑΡΘΡΟ 2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το φυσικό αντικείμενο αφορά την παροχή γευμάτων-μερίδων ετοίμου φαγητού (τέσσερις μέρες την εβδομάδα, μόνο μεσημεριανό) για την σίτιση των οικοτρόφων της Περιφερειακής Εκκλησιαστικής Εστίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι ο μεγαλύτερος αριθμός προσφερόμενων γευμάτων.

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
 • Αναθέτουσα Αρχή είναι η Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως (Ε.Ε.Ε.) 
 • Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής : Ιασίου 1 Αθήνα Τ.Κ. 11521
 • Τηλ. :   210-7272317
 • Fax :   210-7272314, 210-7272251
  
ΑΡΘΡΟ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο προϋπολογισμός της παρούσης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος ανέρχεται στο ποσό 13.500, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο μπορεί να αυξηθεί κατά 11,11%. Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΕΧΟΥΝ:
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον ασκούν νομίμως εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.
(β)  Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ)  Κοινοπραξίες προμηθευτών.

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Νόμιμη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, από την αρμόδια Υπηρεσία για την παρασκευή, διάθεση και τυποποίηση φαγητών και εδεσμάτων.
2. Νόμιμη άδεια μεταφοράς μαγειρεμένου φαγητού.
3. Πρωτότυπη ή επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης για την εφαρμογή του συστήματος  Ανάλυσης Κινδύνων στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) πιστοποίηση ISO 22000:2005 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, για τις  επιχειρήσεις που θα   συμμετέχουν στον διαγωνισμό.
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι ο συμμετέχων διαγωνιζόμενος δεν υπόκειται στους περιορισμούς που αναφέρονται παρακάτω:
 • Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.
 • Η επιχείρηση είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερη.

 • Η επιχείρηση δεν έχει τελέσει παραπτώματα βάσει του Αγορανομικού κώδικα και των κανονισμών του ΕΦΕΤ.
 • Εάν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή.
 • Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής σε σχέση με την παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος.
 • Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης τις οποίας έλαβε γνώση.
 • Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους τις διακήρυξης, τους γενικούς και ειδικούς όρους, τις υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά των ενδιαφερόμενων θα αφορά τον μέγιστο αριθμό  προσφερομένων  γευμάτων-μερίδων ετοίμου φαγητού (τέσσερις μέρες την εβδομάδα, μόνο μεσημεριανό) για την σίτιση των οικοτρόφων της Περιφερειακής Εκκλησιαστικής Εστίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, των οποίων η συνολική αξία σε ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  δεν πρέπει να υπερβαίνει το οικονομικό αντικειμένου του Διαγωνισμού, όπως αυτό ορίζεται στην ενότητα Οικονομικό Αντικείμενο Διαγωνισμού της παρούσας (Άρθρο 4).
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής οικονομικής προσφοράς, θα ζητηθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, ώστε σε κάθε περίπτωση να ελέγχεται αν εξασφαλίζεται η ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων.
Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή με αίρεση ή μη σύμφωνη με ουσιώδεις όρους της διακήρυξης αυτής, ή ελλιπής, ή όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές με εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με εναλλακτικές λύσεις, η σχετική προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις, που αναφέρονται παρακάτω. Ο φάκελος της προσφοράς του κάθε διαγωνιζομένου περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («υποφακέλους»):
Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 6, της παρούσας Προκήρυξης σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο.
Στον πρωτότυπο ένα από τα δύο παραπάνω και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες και αριθμημένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης που συμμετέχει στο διαγωνισμό.
Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος, επί ποινή αποκλεισμού είναι χωριστός και σφραγισμένος, και περιέχει ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων. Η Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης Προκήρυξης.
Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες και αριθμημένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης που συμμετέχει στο διαγωνισμό.
Ο κυρίως φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) της επιχείρησης που συμμετέχει στον διαγωνισμό καθώς επίσης και τις παρακάτω ενδείξεις :

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :
Παροχή ειδών διατροφής στην Περιφερειακή Εκκλησιαστική Εστία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ : 13-10-2015

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα στα Τεχνικά έντυπα, σχέδια, πιστοποιητικά και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Σ' ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από την επιχείρηση που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Προκήρυξης.
Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της Προκήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάς τους.
Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Πάντως η γνώση των όρων της παρούσας και η αποδοχή τους θεωρείται δεδομένη με την υποβολή της προσφοράς. Εξάλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της Προμήθειας των ειδών διατροφής και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης.

Άρθρο 9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται από Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
Μετά την παραλαβή από το Πρωτόκολλο των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, αποσφραγίζει τον Φάκελο Δικαιολογητικών του άρθρου 6 και εφ’ όσον η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Διαγωνισμό και δεν υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό του, καταγράφεται από την Επιτροπή η τιμή της συνολικής οικονομικής προσφοράς του Προσφέροντος, καθώς και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
Οι προσφέροντες θα καταταγούν κατά φθίνουσα σειρά βάση του αριθμού προσφερόμενων γευμάτων. Από τον πίνακα αυτό θα προκύψει και ο προτεινόμενος από την Επιτροπή, ως υποψήφιος Ανάδοχος. Στην προσφορά με τον μεγαλύτερο αριθμό προσφερόμενων γευμάτων κατακυρώνεται το αποτέλεσμα.
Το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Εκκλησιαστικής Εστίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αυθημερόν. Τυχόν ενστάσεις δύναται να κατατεθούν εντός 3 ημερών. Όσοι υπέβαλαν ενστάσεις, ενημερώνονται γραπτά για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
α) Στον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση προκειμένου να υπογραφεί το σχέδιο της σχετικής σύμβασης.
β) Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικώς επί αναλόγου οριστικής τμηματικής παραλαβής και σύμφωνα με το σχετικό δελτίο παραγγελίας κάθε ποσότητας προμηθευομένων γευμάτων και το σχετικό δελτίο αποστολής-τιμολόγιο, εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από της παραδόσεως του Τιμολογίου στην αναθέτουσα Αρχή.
γ)  H καταβολή του Φ.Π.Α. βαρύνει την αναθέτουσα Αρχή.
δ) Επί της τιμής θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις και τυχόν φόροι.

ΑΡΘΡΟ 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
Απαιτείται διαφορετικός χώρος προετοιμασίας, κρεάτων, πουλερικών, ψαριών, λαχανικών, με ξεχωριστό εξοπλισμό προς αποφυγή τροφικών δηλητηριάσεων και σαλμονελώσεων.
Τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι προστατευμένα σε όλα τα στάδια φύλαξης προετοιμασίας παρασκευής παράδοσης στο σημείο διανομής από μύγες, τρωκτικά κλπ.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του προμηθευτή, ο εξοπλισμός προετοιμασίας παρασκευής και μεταφοράς των γευμάτων καθώς και όλες οι επιφάνειες και τα δάπεδα της εταιρείας του θα πρέπει να βρίσκονται πάντοτε καθαρά.
Το προσωπικό που διαθέτει ο προμηθευτής πρέπει να τηρεί τους κανόνες υγιεινής :
1ον : Να φέρει κατάλληλη καθαρή ενδυμασία (σκούφια–ρόμπα–ποδιά) και
2ον : Να φέρει απαραιτήτως ατομικό βιβλιάριο υγείας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και να θεσπίζει,  εφαρμόζει και διατηρεί πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP ή πιστοποίησης  ISO 22000, στους τομείς αποθήκευσης, αναθέρμανσης και διακίνησης.

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΑ
Τα τρόφιμα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες παρασκευάζονται τα γεύματα (κύριο πιάτο) και τα συνοδευτικά τους, θα πρέπει να είναι παρασκευασμένα με υλικά Α’ ποιότητας χωρίς χημικά και να τηρούν τους όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών καθώς και τις υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις.
Ειδικά:
Το αρνί να είναι Α’ ποιότητας.
Το κρέας ή ο κιμάς να είναι νωπά από μοσχάρι άνευ οστών Α’ ποιότητας. Η μπριζόλα να είναι κόντρα από νωπό χοιρινό Α’ ποιότητας.
Το νωπό κοτόπουλο να είναι Α’ ποιότητας, χωρίς εντόσθια (τύπου 70%).
Ως νωπό νοείται ότι προέρχεται από ζώα πρόσφατης σφαγής και συντηρημένα σε απλή ψύξη συντήρησης. Οποιαδήποτε άλλη έννοια των όρων «νωπά, φρέσκα» δεν λαμβάνεται υπόψη.
Αποκλείονται ρητά ζωικά προϊόντα συντηρημένα σε κατάψυξη ή με άλλο τρόπο πλην της απλής ψύξης συντήρησης.
Το ψάρι να είναι φρεσκοκατεψυγμένο Α’ ποιότητας. Δε θα περιέχει οστά εντός ή εκτός σάρκας (πλην ίσως μεγάλου εμφανούς οστού που αφαιρείται εύκολα).
Η παρασκευή των γευμάτων να γίνεται με παρθένο ελαιόλαδο. Όπου απαιτείται χρήση άλλων λιπαρών πέραν του ελαιολάδου να χρησιμοποιείται φυτίνη Α’ ποιότητας.
Οι μερίδες του κρέατος (ψητό) να καλύπτονται από ελαφρά δεμένη σάλτσα παρασκευασμένη χωρίς προσθήκη λίπους.
Το λάδι των βραστών σαλατών θα είναι ελαιόλαδο. Η ποσότητα του ελαιολάδου για τις σαλάτες θα είναι 20 γρ./μερίδα.
Η ποσότητα, δε, της σάλτσας, όπου προβλέπεται από τη συνταγή, θα αφορά το 20%, 30% του προβλεπόμενου βάρους του τροφίμου που συνοδεύεται με σάλτσα.
Τα φαγητά θα είναι καλοβρασμένα ή καλοψημένα.
Φαγητά όπως λαδερά και σούπες θα έχουν τη σωστή αναλογία σε σάλτσα ή υγρό και ρύζι ή ζυμαρικό ή ανάλογο στερεό περιεχόμενο.
Να χρησιμοποιούνται αυγά νωπά και όχι σκόνη αυγού.
Τα ζυμαρικά και το ρύζι να είναι Α’ ποιότητας.
Επιπλέον δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιέχουν πρόσθετα συστατικά (γαλακτοματοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές, συντηρητικά κ.λ.π.), τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία.
Το βάρος της μερίδας θα είναι αυτό που προσδιορίζεται από την Α.Δ.14/1989, που καθορίζει τα όρια.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Το ημερήσιο φαγητό θα μεταφέρεται μαγειρεμένο στο χώρο σίτισης, εντός μιας (1) ώρας από την παρασκευή του, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητας του, με κατάλληλο πιστοποιημένο όχημα εφοδιασμένο με σχετική άδεια, που θα απολυμαίνεται συστηματικά.
Τα φαγητά πρέπει να παραδίδονται στο χώρο διανομής μέσα σε thermobox τα οποία θα είναι σε άριστη κατάσταση και θα απολυμαίνονται καθημερινά και να αφήνονται με τα thermobox προκειμένου να διατηρούνται ζεστά και θα συνοδεύονται από κατάλληλα πιρούνια πλαστικά (χωρίς προεξοχές και ανωμαλίες χύτευσης τους), χαρτοπετσέτες, πλαστικό κουτάλι για σούπα.
Το πλύσιμο των thermobox θα πρέπει να γίνεται από την εταιρεία τροφοδοσίας καθημερινά ώστε να εξασφαλίζεται η υγιεινή τους. Η εταιρεία θα πρέπει να κρατάει αρχείο τακτικών ελέγχων για τον καθαρισμό και την απολύμανση των σκευών και του χώρου αποθήκευσης.
Η διανομή του φαγητού προς τους μαθητές θα γίνεται με ευθύνη και προσωπικό του σιτιστή όπως επίσης και η αποκομιδή των απορριμμάτων.
Το φαγητό θα συνοδεύεται καθημερινά με δελτίο αποστολής. Στο τέλος δε κάθε μηνός θα εκδίδεται το σχετικό με τα δελτία αποστολής συνολικό τιμολόγιο
Η μεταφορά των μερίδων θα γίνεται σε ώρες που θα καθορίζονται από τον εκάστοτε Διευθυντή της Π.Ε.Ε. και θα πρέπει να τηρεί τους όρους:
·         Προφύλαξης.
·         Καθαριότητας.
·         Ο διανομέας του φαγητού θα πρέπει να περιμένει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του φαγητού, την συλλογή των απορριμμάτων και των καθαρισμό των χώρων που προσφέρετε το φαγητό.
·         Επίσης η συμπεριφορά του προς τους οικοτρόφους να είναι άψογη.
Σε τακτικά χρονικά διαστήματα δύναται να ασκείται υγειονομικός έλεγχος στο χώρο που προετοιμάζονται και παρασκευάζονται τα γεύματα.
Όσοι προετοιμάζουν, μεταφέρουν και σερβίρουν το φαγητό στους μαθητές θα έχουν πιστοποιητικό υγείας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
Κατά τη διαδικασία παραλαβής μπορεί να διενεργηθεί ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής δύναται να προτείνει την απόρριψη ή την αντικατάσταση τους χωρίς καμία επιβάρυνση για την Εστία.
Θα γίνεται έλεγχος της καθαριότητας, της τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας, των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη κ.λ.π.. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα των ειδών ο προμηθευτής πρέπει να τα αντικαταστήσει άμεσα. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων γευμάτων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα γεύματα, επιφυλασσόμενης της Π.Ε.Ε. να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή.
Επιπλέον, κατά την κρίση της Εφορείας της Π.Ε.Ε., μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε και να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ – ΜΕΝΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Το μενού θα πρέπει να αλλάζει κάθε εβδομάδα κυλιόμενα. 


1.     Σε περιόδους μη νηστείας το μενού θα πρέπει να περιλαμβάνει (τέσσερις μέρες την εβδομάδα, μόνο μεσημεριανό) με αναλογία: 1 φορά όσπρια, 1 φορά λαδερά ή ζυμαρικά, 2 φορές κρέας ή κοτόπουλο ή ψάρι, και σε 3 από τα ανωτέρω γεύματα και τυρί.
2.     Σε περίπτωση περιόδου νηστείας Χριστουγέννων το μενού θα πρέπει να περιλαμβάνει (τέσσερις μέρες την εβδομάδα, μόνο μεσημεριανό) με αναλογία: 1 φορά όσπρια, 1 φορά λαδερά ή ζυμαρικά, 2 φορές ψάρι ή χταπόδι ή καλαμάρι ή σουπιά ή γαρίδες.
3.     Σε περίπτωση περιόδου νηστείας Πάσχα το μενού θα πρέπει να περιλαμβάνει (τέσσερις μέρες την εβδομάδα, μόνο μεσημεριανό) με αναλογία: 1 φορά όσπρια, 1 φορά λαδερά ή ζυμαρικά, 2 φορές χταπόδι ή καλαμάρι ή σουπιά ή γαρίδες.
    Επιπρόσθετα στα ανωτέρω μενού θα χορηγείται άρτος για κάθε γεύμα που θα είναι φρέσκος (ημέρας) και εναλλακτικά φρούτο, χυμός φρούτων ή γλυκό.

Ελάχιστο βάρος ανά γεύμα 350 γρ.
Σε ένα γεύμα τα ‘‘ζεστά’’ θα σερβίρονται μαζί στο ίδιο δοχείο (π.χ. κρέας με πατάτες) και τα ‘‘κρύα’’ (εάν υπάρχουν) σε άλλο δοχείο (π.χ. σαλάτα ή κρύα χόρτα) κατάλληλο σε μέγεθος για το προϊόν.
Το μενού θα διαμορφώνεται ανά δεκαπέντε ημέρες σε συνεννόηση με τον Διευθυντή της Π.Ε.Ε., βάση της ανωτέρω αναλογίας, και θα δίνεται για κάθε εβδομάδα εγγράφως, με συνολικό αριθμό μερίδων κάθε Παρασκευή, μέχρι τις 11:00 π.μ..
Η παραλαβή των γευμάτων θα γίνεται δύο (1) φορά την ημέρα, (Μεσημεριανό), τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα σε συνεννόηση με τον Διευθυντή της Π.Ε.Ε..


ΑΡΘΡΟ 12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στην οικονομική Προσφορά θα αναγράφεται το πλήθος των Μερίδων Ετοίμου Φαγητού (τέσσερις μέρες την εβδομάδα, μόνο μεσημεριανό) τα γραμμάρια ανά γεύμα, η τιμή ανά μερίδα χωρίς ΦΠΑ, η τιμή ανά μερίδα με ΦΠΑ.

ΜΕΡΙΔΕΣ
ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ
(τέσσερις μέρες την εβδομάδα, μόνο μεσημεριανό)
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
ΑΝΑ
ΓΕΥΜΑ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΜΕΡΙΔΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΜΕΡΙΔΑ
ΜΕ ΦΠΑ
………
…….gr
………. €
……. €

Η προσφερόμενη τιμή ανά μερίδα φαγητού υπολογιζόμενη με τον προσφερόμενο αριθμό 130 μερίδων φαγητού ημερησίως, δεν θα πρέπει  να υπερβαίνει το ποσό των 4.40€.


ΑΡΘΡΟ 13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Εκτός από τους υγειονομικούς, αγορανομικούς κ.λπ. ελέγχους που υπόκειται ο ανάδοχος από τα αρμόδια όργανα ή άλλης αρχής, υποχρεούται να δέχεται επιτόπιο έλεγχο σε όλους τους χώρους της επιχείρησής του και σε όλα τα στοιχεία (τιμολόγια κ.λπ.) από τα αρμόδια όργανα της Π.Ε.Ε.  προκειμένου να ελέγχεται η ορθή εφαρμογή των όρων της παρούσας.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των μερίδων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός μακροσκοπικός έλεγχος και κατόπιν συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης), μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου.
Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν τα είδη μπορεί να καταναλωθούν
Στην συνέχεια γίνεται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των προϊόντων διατροφής, μετά από δειγματοληπτικό μακροσκοπικό έλεγχο:
 • H τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα ελέγχει δειγματοληπτικά την ποιότητα τους σε τακτική βάση. Η επιτροπή θα συντάσσει έγγραφα, όπου θα αναφέρονται τυχόν παραλείψεις και παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από την μη σωστή εκτέλεση της σύμβασης. Τα παραπάνω έγγραφα θα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας  και αυτό θα προβαίνει στις ανάλογες κυρώσεις. Η ενημέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως από την Αναθέτουσα, επισυνάπτοντας και τη σχετική έγγραφη αναφορά.
 • Κατά την παραλαβή διενεργείται από τον παραλαβόντα ποιοτικός και αναλυτικός ποσοτικός έλεγχος των ειδών, ώστε να διασφαλιστεί η συμφωνία της παραγγελίας, της χρέωσης του Τιμολογίου και των ειδών που παραλαμβάνονται. Μόνο όταν διαπιστώνεται συμφωνία αναφορικά με τα τρία προαναφερθέντα ο παραλαβών υπογράφει Πρωτόκολλο Παραλαβής. Σε αντίθετη περίπτωση ο παραλαβών έχει το δικαίωμα να επιστρέψει την παραγγελία και να συντάξει έκθεση παρατηρήσεων για μη σωστή εκτέλεση της σύμβασης. Η σχετική έκθεση θα υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας  και αυτό θα προβαίνει στις ανάλογες εκ της Συμβάσεως κυρώσεις. Η ενημέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως από την Αναθέτουσα, επισυνάπτοντας και τη σχετική έγγραφη αναφορά.
·      Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των παραλαμβανομένων γευμάτων στο ποιοτικό επίπεδο που απαιτούν τα συναλλακτικά ήθη ή εάν φέρουν ελαττώματα, που τα καθιστούν ακατάλληλα για διάθεση, η Π.Ε.Ε. της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης μέσω της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης Καλής Εκτέλεσης δικαιούται άμεσα να αξιώσει την απάλειψη των ελαττωμάτων ή αντικατάσταση αυτών των ειδών διατροφής με άλλα, κατάλληλα προς διάθεση. 

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Η Π.Ε.Ε. της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης δύναται αζημίως να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, με μονομερή δήλωσή της, που κοινοποιείται στον Ανάδοχο, στις εξής περιπτώσεις :
Α) Εάν ο Ανάδοχος καθυστερεί αναιτιολόγητα την παράδοση ή παραβιάζει επανειλημμένα τους όρους της παρούσας.
Β) Εάν ο Ανάδοχος παραδίδει κατ’ επανάληψη προϊόντα ακατάλληλα προς διάθεση από τα συμφωνηθέντα.
Γ) Εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή λυθεί ή τεθεί σε εκκαθάριση ή σε προπτωχευτικό καθεστώς ή σε ανάλογες καταστάσεις.
Σε περίπτωση καταγγελίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Π.Ε.Ε. της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης δικαιούται να αξιώσει την ανόρθωση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας που θα έχει υποστεί.
2. Εάν ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Ε. της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, το οποίο υποχρεωτικά καλεί προηγουμένως τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
Α) Προμήθεια του προϊόντος σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου από τους άλλους προμηθευτές. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της Π.Ε.Ε. της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του προϊόντος, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Β) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των μελλοντικών προμηθειών της Π.Ε.Ε. της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

ΑΡΘΡΟ 15. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Περίληψη του παρόντος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας http://estiaee.blogspot.gr

 ΑΡΘΡΟ 16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διευκρινήσεις σε σχέση με την παρούσα παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 13:00 τις εργάσιμες ημέρες από τον π. Νικηφόρο Κουνάλη στο τηλέφωνο 2810360815.

ΑΡΘΡΟ 17. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Περιφερειακή Εκκλησιαστική Εστία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Για την Περιφερειακή Εκκλησιαστική Εστία
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης
Ο Πρόεδρος
Ο Κρήτης Ειρηναίος