Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

Προσφατες δημοσιευσεις :

Προϋπολογισμός Εστίας για το 2016

Σας παραθέτουμε, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, την καταληκτική παράγραφο της ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του οικ. έτους 2016, η οποία υπεβλήθη και ενεκρίθη (όπως φαίνεται στα ακόλουθα έγγραφα) και από την Δ.Ι.Σ. και από το Υπουργείο Παιδείας ως έχει.

10-12-2015

".... υποβάλλουμε για έγκριση τον Προϋπολογισμό του έτους 2016,  ισοσκελισμένο, όπως κατά νόμο απαιτείται, διευκρινίζοντας ότι:
1. Το απαιτούμενο ποσό για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ε.Ε. (Κεντρική Διοίκηση και Π.Ε.Ε.), σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 2 είναι 524.400,00 €.
2. Με την εγκριθείσα Κρατική επιχορήγηση των 108.000,00 € και την εκτίμηση ότι από την Εκκλησία της Ελλάδος-ΕΚΥΟ θα λάβουμε ως επιχορήγηση 110.000,00 €, είμαστε υποχρεωμένοι:
α) Να μην προσλάβουμε εποχικό προσωπικό στις Π.Ε.Ε., με αποτέλεσμα να θέσουμε σε κίνδυνο την λειτουργία αυτών.
β)  Να μειώσουμε τον αριθμό των δωρεάν σιτιζομένων από 884 που σιτίζονται σήμερα σε 263 (για τις Π.Ε.Ε. Α.Ε.Α. και Ι.Σ.Δ.Ε. από 714 σε 192, για τις Π.Ε.Ε. Εκκλησιαστικών Σχολείων (Γυμνασίων & Λυκείων) από 170 σε 71), με κίνδυνο να δημιουργηθούν αντιδράσεις από τους μη σιτιζομένους.

3. Όπως προκύπτει από την σύγκριση των ΠΙΝΑΚΩΝ 2 & 5, το υπολειπόμενο ποσό των 306.400,00 € (209.200,00 € των Κρατικών και 97.200,00 € των υπολοίπων Π.Ε.Ε.), το οποίο θα εξασφάλιζε την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ε.Ε., δεν γνωρίζουμε με ποιό τρόπο θα καλυφθεί, αφού μετά τις προσπάθειες που καταβάλαμε τα τελευταία δύο χρόνια (ΑΠΟΣΤΟΛΗ, Ίδρυμα ΝΙΑΡΧΟΥ, δισκοφορία, επιστολές σε ιδιώτες κ.λπ.), δεν καταφέραμε να εισπράξουμε κάποια επιχορήγηση."

*******
********